-

ISO 27001 w firmie IT. Jak przebiega wdrożenie i jakie niesie korzyści?

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie dane są jednym z cenniejszych zasobów, ochrona informacji to priorytet. Szczególnie dla firm tworzących dedykowane oprogramowanie i mających dostęp do danych wrażliwych, zadbanie o standardy bezpieczeństwa jest niezbędne. W Droptica wiemy już, że wdrożenie normy ISO 27001 zapewnia odpowiednią ochronę danych, przekładając się na większe zaufanie ze strony klientów. Przyjrzyjmy się, na czym polega proces i jakie niesie korzyści. 

ISO 27001 - co to jest?

ISO 27001 (lub ISO/IEC 27001) to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji, stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standardization). Celem standardu jest ustanowienie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI, z ang. ISMS - Information Security Management), który zapewnia ochronę poufności, integralności i dostępności danych w organizacji.

Standard ISO 27001 określa szereg kontroli bezpieczeństwa, które przedsiębiorstwo musi wdrożyć i utrzymywać, obejmując zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Norma jest elastyczna i można ją dostosować w zależności od rodzaju organizacji, branży oraz wielkości firmy. 

Wdrożenie normy ISO 27001 - przebieg procesu 

Wdrożenie normy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest procesem kompleksowym, który wymaga współpracy wielu działów i zaangażowania całej firmy. Organizacje starające się o uzyskanie certyfikacji zgodności z normą, mogą zostać poddane audytowi bezpieczeństwa weryfikującemu dostosowanie do zasad międzynarodowego standardu, dlatego należy odpowiednio się do tego przygotować. Zobaczmy, jakie etapy obejmuje wdrożenie ISO 27001. 

Wdrożenie ISO 27001 to proces złożony z kilku etapów, który kończy się oficjalną certyfikacją firmy. 

 

1. Analiza i ocena ryzyka

Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia ISO 27001 jest przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka. Polega to na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w firmie oraz na ocenie ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia. 

Analiza ryzyka powinna uwzględniać zarówno zagrożenia zewnętrzne, takie jak ataki hakerskie, kradzieże danych czy awarie serwerów, jak i zagrożenia wewnętrzne, na przykład nieuprawnione działania pracowników, udostępnianie wglądu do systemów osobom trzecim czy pozostawienie sprzętu firmowego bez nadzoru.   

2. Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji

Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji. Ten dokument strategiczny stanowi podstawę dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji i tworzenia świadomości w organizacji na temat priorytetu ochrony danych.

Polityka bezpieczeństwa informacji w firmie powinna składać się takich elementów jak:

 • Cele bezpieczeństwa informacji: w dokumencie należy wskazać cele, do których osiągnięcia organizacja dąży w zakresie bezpieczeństwa informacji. Mogą to być na przykład: utrzymanie poufności danych, zapewnienie integralności informacji, minimalizacja ryzyka naruszenia bezpieczeństwa lub zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.
 • Zasady postępowania: polityka powinna obejmować zasady, które określają oczekiwane zachowanie pracowników i innych zainteresowanych stron w kontekście bezpieczeństwa informacji. Mogą to być m.in. wytyczne dotyczące korzystania z systemów informatycznych (np. CRM-ów, systemów intranetowych), zarządzania hasłami, udostępniania informacji czy zarządzania ryzykiem.
 • Odpowiedzialności: w dokumencie strategicznym należy sprecyzować role i odpowiedzialności osób za wdrażanie, utrzymanie i monitorowanie polityki bezpieczeństwa informacji. To pomaga zapewnić jasne rozgraniczenie obowiązków i określić odpowiedzialność za ochronę informacji.
 • Wytyczne i procedury: polityka może zawierać również inne wytyczne zgodne ze specyfiką działalności oraz odwoływać się do szczegółowych procedur i dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Umożliwia to dokładniejsze omówienie konkretnych aspektów, takich jak zarządzanie dostępem, incydentami czy zewnętrznymi dostawcami.

Polityka bezpieczeństwa informacji powinna być dokumentem zrozumiałym, dostępnym dla wszystkich pracowników i regularnie aktualizowanym zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami organizacji.

3. Planowanie i wdrażanie kontroli bezpieczeństwa

Na podstawie analizy ryzyka i strategicznego dokumentu z polityką należy opracować plan działań, który będzie obejmować konkretne kroki do podjęcia w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji. Plan ten powinien uwzględniać zarówno aspekty technologiczne, jak i organizacyjne. 

Wdrożenie kontroli bezpieczeństwa może obejmować takie działania jak:

 • kontrola dostępu do systemów w firmie, 
 • tworzenie kopii zapasowych, 
 • monitorowanie sieci i serwerów
 • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
 • oraz wiele innych.

4. Audyt i certyfikacja ISO 27001

Po wdrożeniu kontroli bezpieczeństwa, organizacja powinna przeprowadzić wewnętrzny audyt, aby ocenić skuteczność wprowadzonych działań i zgodność z normą ISO 27001. Warto skorzystać z zewnętrznej pomocy audytorskiej, aby upewnić się, że proces jest niezależny i obiektywny. 

Jeśli zrealizowany audyt potwierdzi zgodność z wymaganiami, organizacja może ubiegać się o ISO/IEC 27001. Posiadanie takiego certyfikatu stanowi oficjalne potwierdzenie, że firma spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa informacji.

5. Monitorowanie i ulepszanie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Monitorowanie skuteczności wprowadzonych kontroli i działań bezpieczeństwa to kolejny ważny etap procesu. Obejmuje on regularne przeglądy wskaźników bezpieczeństwa (m.in. liczbę incydentów, czas reakcji, sygnały o wydajności systemu zarządzania), ocenę wyników audytów oraz analizę sytuacji związanych z bezpieczeństwem informacji. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie obszarów wymagających ulepszeń.

Na podstawie tych informacji można opracować plan działań korygujących, który będzie uwzględnić poprawki, aktualizacje procedur, szkolenia pracowników czy wdrażanie nowych technologii lub narzędzi zwiększających bezpieczeństwo informacji. Istotne jest również utrzymanie świadomości wśród pracowników, aby ciągle podkreślać znaczenie bezpieczeństwa danych i zachęcać do raportowania potencjalnych zagrożeń lub incydentów.

Korzyści płynące z ISO 27001

Wdrożenie normy ISO 27001 w firmie tworzącej dedykowane oprogramowanie przynosi liczne benefity, a tym samym buduje zaufanie i lojalność klientów. Oto kilka przykładów korzyści płynących z posiadania certyfikatu ISO 27001:

Spełnienie normy ISO 27001 przynosi liczne korzyści dla firmy, w tym większe zaufanie klientów.

 

 • Ochrona danych klientów: wdrożenie ISO 27001 wymaga od organizacji skupienia się na zabezpieczaniu poufności, integralności i dostępności danych. Poprzez odpowiednie zabezpieczenia technologiczne i procedury, firma minimalizuje ryzyko naruszenia, kradzieży lub utraty danych klientów.
 • Wiarygodność i zaufanie klientów: posiadanie certyfikatu ISO 27001 stanowi potwierdzenie dla klientów, że firma przestrzega wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. To buduje wiarygodność i zaufanie w oczach klientów, którzy szukają partnerów biznesowych odpowiednio dbających o ochronę ich danych.
 • Spełnienie wymagań regulacyjnych: wiele sektorów, takich jak finanse czy opieka zdrowotna, wymaga od firm, z którymi współpracują, przestrzegania określonych standardów bezpieczeństwa informacji. Posiadanie certyfikatu ISO 27001 ułatwia spełnienie tych wymagań regulacyjnych, co jest istotne dla klientów działających w tych branżach.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: dzięki wdrożeniu ISO/IEC 27001 firma dokładniej zarządza ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Przez przeprowadzenie analizy ryzyka i wdrożenie odpowiednich kontroli, przedsiębiorstwo jest przygotowane na potencjalne zagrożenia, co przekłada się na większe bezpieczeństwo danych klientów.

Norma ISO/IEC 27001 - podsumowanie

Wdrożenie normy ISO 27001 w firmie IT jest procesem skomplikowanym, ale niezwykle istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Przebieg procesu obejmuje m.in. analizę ryzyka, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji,przeprowadzenie audytu i certyfikację. Znaczące są również korzyści płynące z wdrożenia ISO 27001. Należą do nich m.in. ochrona danych, zwiększenie zaufania klientów czy lepsze zarządzanie ryzykiem. 

Certyfikacja ISO 27001 jest strategicznym krokiem dla firm, które pragną zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Cieszymy się, że nasza agencja Drupala pomyślnie przeszła proces certyfikacji i teraz może gwarantować klientom najwyższe standardy ochrony danych.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych